Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa.
Sáng 28-11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) đã tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố nhằm phổ biến Chương trình hành động của Chính phủ và kế hoạch hành động của Bộ VHTT&DL triển khai Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. 
Các đồng chí Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL và Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, chủ trì điểm cầu Trung ương. Tại điểm cầu Thanh Hóa, đồng chí Vương Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL cùng đại diện một số ngành và địa phương trọng điểm du lịch, dự hội nghị.

Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị với quan điểm phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là định hướng chiến lược quan trọng để phát triển đất nước, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác. Nghị quyết đặt ra mục tiêu đến năm 2020, du lịch Việt Nam cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, thu hút được 17-20 triệu lượt khách quốc tế, 82 triệu lượt khách nội địa, đóng góp trên 10% GDP, tổng thu từ du lịch đạt 35 tỷ USD, giá trị xuất khẩu thông qua du lịch đạt 20 tỷ USD, tạo 4 triệu việc làm, trong đó có 1,6 triệu việc làm trực tiếp... Nhằm hiện thực hóa các mục tiêu trên, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 103/NQ-CP, ngày 6/10/2017 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; đồng thời, Bộ VHTT&DL cũng ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 103/NQ-CP của Chính Phủ. Theo đó, các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể đã được Chính phủ và ngành VHTT&DL đặt ra, trong đó chú trọng đến việc nâng cao nhận thức về phát triển du lịch ở tất cả các cấp, ngành, địa phương, tổ chức, đơn vị và mọi tầng lớp nhân dân; thực hiện cơ cấu lại ngành du lịch gắn với xây dựng và triển khai Đề án cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới vận hành theo quy luật kinh tế thị trường; hoàn thiện thể chế, chính sách liên quan đến du lịch như thực hiện Luật Du lịch năm 2017, các chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư, vốn, thuế, đào tạo nhân lực; đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch; đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch; tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng phát triển du lịch; phát triển nguồn nhân lực du lịch; tăng cường quản lý Nhà nước về du lịch…

Thắng cảnh Hàm Rồng - sông Mã.
Đối với Thanh Hóa, để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, UBND tỉnh đã ra Quyết định số 1554/QĐ-UBND, ngày 11/5/2017 về ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Theo đó, địa phương đặt ra mục tiêu cụ thể hóa và thực hiện đầy đủ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong Nghị quyết số 08-NQ/TW; đồng thời, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển du lịch Thanh Hóa theo hướng là ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp, có tính bền vững, liên vùng, có thương hiệu và tính cạnh tranh cao, đưa Thanh Hóa trở thành một trong những trọng điểm du lịch của cả nước. Phấn đấu đến năm 2020, du lịch Thanh Hóa cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chiếm tỷ trọng cao, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đến năm 2030, du lịch Thanh Hóa thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội địa phương... Để hiện thực hóa các mục tiêu, Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 08 của UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã đề ra các nhóm giải pháp chính gắn với nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp, ngành, địa phương, đơn vị, tổ chức liên quan.  
Hoàng Xuân (Nguồn: THO)
 
 

Album

Album videos