Thông báo mời chào hàng cạnh tranh Xây dựng biển quảng cáo tấm lớn

I. Thông báo mời chào hàng cạnh tranh: Xây dựng biển quảng cáo tấm lớn tuyên truyền cho Hãng hàng không Việt Nam Airlines tại thành phố Thanh Hóa
A. THÔNG TIN CHUNG:
1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký mời thầu: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
– Địa chỉ: 101, đường Nguyễn Trãi, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa;
–  Điện thoại: 037 666.0000, Fax : 0373 666.0001,
- Email: ledinhluong2968@gmail.com.
2. Tên gói thầu: Gói thầu số 3 – xây dựng công trình
3. Tên dự án: Xây dựng biển quảng cáo tấm lớn tuyên truyền cho Hãng hàng không Việt Nam Airlines tại thành phố Thanh Hóa
4. Chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
B. NỘI DUNG THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG CẠNH TRANH:
1. Gói thầu: Gói thầu số 3 – xây dựng công trình (gói thầu dành cho nhà thầu là các doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ) 
2. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí hoạt động đối ngoại, xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch năm 2014.
3. Bên mời thầu: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
5. Thời gian phát hành HSYC chào hàng: từ ngày 17/7/2015 đến 15 giờ 00 phút ngày 24/7/2015 (trong giờ hành chính).
6. Địa chỉ phát hành: 
- Số 101, đường Nguyễn Trãi, phường Ba Đình, TP. Thanh Hóa;
–         Điện thoại: 037 666.0000, Fax : 0373 666.0001;
–         Email: ledinhluong2968@gmail.com.
7. Giá bán: 1.000.000 đồng (Bằng chữ:Một triệu đồng).
8. Hạn cuối nhận HSĐX: Chậm nhất trước 15 giờ 00 phút, ngày 24/07/2015.

 
II. Thông báo Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng biển quảng cáo tấm lớn tuyên truyền cho Hãng hàng không Việt Nam Airlines tại thành phố Thanh Hóa
A. THÔNG TIN CHUNG:
1. Tên cơ quan/ đơn vị đăng ký mời thầu: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
– Địa chỉ: 101, đường Nguyễn Trãi, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa;
–  Điện thoại: 037 666.0000, Fax : 0373 666.0001,
- Email: ledinhluong2968@gmail.com.
2. Tên dự án: Xây dựng biển quảng cáo tấm lớn tuyên truyền cho Hãng hàng không Việt Nam Airlines tại thành phố Thanh Hóa
3. Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu số 1818/QĐ-UBND ngày 20/5/2015 của Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Phạm Đăng Quyền.
4. Chủ đầu tư: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
5. Tổng mức đầu tư: 2.817.090.000 đồng

Album

Album videos