Công khai kế hoạch vốn đầu tư năm 2018

Căn cứ Thông tư số 10/2005/TT-BTC ngày 02/02/2005 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn Quy chế công khai tài chính đối với việc phân bổ quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc Ngân sách Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 240/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao kế hoạch chi tiết cho các dự án từ nguồn vốn cân đối ngân sách tỉnh năm 2018 (đợt I); Công văn số 328/SKHĐT-TH ngày 19/01/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo kế hoạch vốn cho các dự án đầu tư sử dụng vốn cân đối ngân sách tỉnh năm 2018;
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa công khai kế hoạch vốn cho các dự án đầu tư sử dụng vốn cân đối ngân sách tỉnh năm 2018 như sau:
TT Nội dung Tổng mức vốn đầu tư được duyệt
(Tr.đ)
Tổng dự toán được duyệt (Tr.đ) Lũy kế vốn đã cấp đến hết niên độ ngân sách năm trước Kế hoạch vốn đầu tư được giao năm 2018 (Tr.đ)
  Tổng số 305.866 207.404 28.976 13.026
1 Dự án Sa bàn Hàm Rồng chiến thắng 4.002 4.002 3.576 426
2 Vườn hoa và tượng nữ anh hùng liệt sỹ Nguyễn Thị Lợi, thị xã Sầm Sơn 11.922 11.922 5.000 4.600
3 Bảo tồn, tu bổ, tôn tạo khu Phủ từ, trưng bày, quản lý, dịch vụ và cảnh quan di tích lịch sử Phủ Trịnh, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc 289.942 191.480 20.400 8.000

Album

Album videos