Danh mục giải quyết thủ tục hành chính Lĩnh vực Di sản Văn hóa

 
STT Số hồ sơ TTHC LĨNH VỰC DI SẢN VĂN HÓA Biểu mẫu
A THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH
1 T-THA-289317-TT Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập Mẫu số 7

2

T-THA-288844-TT

Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

Mẫu đơn
Mẫu kết quả

3
T-THA-288845-TT
Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương Mẫu đơn
Mẫu đề án
4 T-THA-288846-TT Xác nhận đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập Mẫu đơn
Mẫu đề án
5 BVH-THA-278828 Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia Phụ lục IV
6 BVH-THA-278831 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật Mẫu số 01
Mẫu số 02
7 T-THA-288852-TT Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật Mẫu đơn
8 T-THA-288388-TT Cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Mẫu đơn
9 T-THA-288389-TT Cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích Mẫu đơn
10 BVH-THA-278821 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích Mẫu đơn
11 BVH-THA-278822 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích Mẫu đơn
B THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH
12 T-THA-288847-TT Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp Mẫu số 4
13
T-THA-288849-TT
Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích Mẫu đơn
Thuyết minh
14 T-THA-288850-TT Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật Mẫu đơn
Thuyết minh

Album

Album videos