Danh mục giải quyết thủ tục hành chính Lĩnh vực Di sản Văn hóa

STT DANH MỤC
01 Cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập
02 Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
03 Cấp phép cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu sưu tầm di sản văn hóa phi vật thể tại địa phương
04 Xác nhận đủ điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập                                                  
05 Cấp giấy phép khai quật khẩn cấp
06 Cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
07 Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng cấp tỉnh, ban hoặc trung tâm quản lý di tích
08 Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật
09 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật
10 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật
11 Cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích
12 Cấp lại chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích
13 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích
14 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề tu bổ di tích

Album

Album videos