Thứ sáu ngày 19/12/2014
Tiếng Việt English
Bản đồ Thanh Hóa
Thống kê
Online 22
Truy cập 1577943
Lịch tiếp dân

 

 

THÔNG BÁO

Lịch trực tiếp dân của lãnh đạo

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa năm 2014

 

 

            Thực hiện việc tiếp công dân theo quy định của Luật Khiếu nại năm 2011 có hiệu lực từ ngày 01/7/2012, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa thông báo lịch trực tiếp công dân của Lãnh đạo Sở năm 2014 như sau:

 

TT

Người tiếp

Chức vụ

Ngày, tháng tiếp

1

Ông Phạm Duy Phương

P. giám đốc

Ngày 23/6 (thứ 5)

2

Ông Vũ Thái Sơn

P. Giám đốc

Ngày 21/7 (thứ 2)

3

Ông Lê Văn Nam

P. Giám đốc

Ngày 21/8 (thứ 5)

4

Ông Phạm Duy Phương

P. giám đốc

Ngày 22/9 (thứ 5)

5

Ông Vũ Thái Sơn

P. Giám đốc

Ngày 20/10 (thứ 2)

6

Ông Lê Văn Nam

P. Giám đốc

Ngày 20/11 (thứ 2)

7

Ông Phạm Duy Phương

P. giám đốc

Ngày 20/12 (thứ 5)

           

            Ghi chú: Thông báo này thay thế cho Thông báo số 2472/TB-SVHTTDL ngày 30/12/20 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

 

Nơi nhận:                                                                           KT. GIÁM ĐỐC

-Thường trực Tỉnh ủy;                                                        PHÓ GIÁM ĐỐC

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Thường trực UBND tỉnh;                                                  (Đã ký)

- VPTU, VPHĐND tỉnh;  

- Lãnh đạo Sở;

- Chánh Thanh tra, Chánh VP Sở;                                    Phạm Duy Phương

- Website của Sở VHTTDL;

- Niêm yết tại phong TD của Sở;                                                             

- Lưu VT, TTr.
Bản quyền © Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
Địa chỉ: 101 Nguyễn Trãi - Phường Ba Đình -TP. Thanh Hóa
Điện thoại: 037.6660000 - Fax: 037.6660001 
Website: svhttdl.thanhhoa.gov.vn - Email: svhttdl@thanhhoa.gov.vn
game