Thứ ba ngày 21/10/2014
Tiếng Việt English
Bản đồ Thanh Hóa
Thống kê
Online 33
Truy cập 1506540
Lịch tiếp dân

UBND TỈNH THANH HÓA                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO                                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          VÀ DU LỊCH

 

  Số: 2472/TB-SVHTTDL                                Thanh Hóa, ngày30 tháng 12 năm 2013

 

 

THÔNG BÁO

Lịch trực tiếp công dân của Lãnh đạo

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2014

Thực hiện việc tiếp công dân theo quy định của Luật Khiếu nại năm 2011 có hiệu lực từ ngày 01/7/2012, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa phân công lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở như sau:

 

TT

 

Người tiếp

 

Chức vụ

 

Ngày, tháng tiếp

 

1

Ông Nguyễn Văn Tuấn

Giám đốc Sở

20/01 (thứ 2)

2

Ông Doãn Văn Phú

Phó Giám đốc Sở

20/02 ( thứ 5)

3

Ông Mai Văn Tư

Phó Giám đốc Sở

20/3 (thứ 5)

4

Ông Phạm Duy Phương

Phó Giám đốc Sở

21/4 ( thứ 2)

5

Ông Vũ Thái Sơn

Phó Giám đốc Sở

20/5 (thứ 3)

6

Ông Lê Văn Nam

Phó Giám đốc Sở

20/6 ( thứ 6)

7

Ông Nguyễn Văn Tuấn

Giám đốc Sở

21/7 (thứ 2)

8

Ông Phạm Duy Phương

Phó Giám đốc Sở

20/8 ( thứ 4)

9

Ông Vũ Thái Sơn

Phó Giám đốc Sở

22/9 ( thứ 2)

10

Ông Lê Văn Nam

Phó Giám đốc Sở

20/10 ( thứ 2)

11

Ông Nguyễn Văn Tuấn

Giám đốc Sở

20/11 ( thứ 5)

12

Ông Phạm Duy Phương

Phó Giám đốc Sở

22/12 ( thứ 2)

 

Nơi nhận:                                                                                       GIÁM ĐỐC

- Thường trực Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

- Thường trực UBND tỉnh;

- VPTU, VPHĐND, VPUBND tỉnh;                                                        (Đã ký)

- Lãnh đạo Sở;

- Chánh Thanh tra, Chánh VP Sở;  

- Website của Sở VHTTDL;                                                               

- Niêm yết tại phßng TiÕp d©n cña Së;                                         Nguyễn Văn Tuấn

- Lưu VT, TTr.
Bản quyền © Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa
Địa chỉ: 101 Nguyễn Trãi - Phường Ba Đình -TP. Thanh Hóa
Điện thoại: 037.6660000 - Fax: 037.6660001 
Website: svhttdl.thanhhoa.gov.vn - Email: svhttdl@thanhhoa.gov.vn
game